Tel : 064 676 0595

ผลงานของเรางานกลึงประกอบติดติั้งงานประกอบชั้นวางชิ้นส่วนเครื่องจักรงานประกอบข้อโซ่สายพานเครื่องคราดงานประกอบเครื่องสูบน้ำงานประกอบเครื่องสูบน้ำงานประกอบตู้และติดตั้งระบบไฟฟ้างานประกอบไลน์และย้ายไลน์ผลิตงานประกอบเดินท่อลม-ท่อน้ำเข้าเครื่องจักรงานประกอบติดตั้งงานประกอบติดตั้งงานระบายน้ำงานประกอบติดตั้งงานระบายน้ำงานประกอบติดตั้งเครื่องคราดขยะงานประกอบสายพานลำเลียงงานตู้ควบคุมระบบเครื่องคราดขยะงานประกอบติดตั้ง Cooling Towerงานประกอบติดตั้งเครื่องจักรงานประกอบติดตั้งเครื่องบำบัดงานประกอบติดตั้งปล่องควันขนาดใหญ่งานประกอบติดตั้งเครื่องจักรงานประกอบติดตั้งสายพานลำเลียงงานประกอบติดตั้งถังน้ำ ROงานประกอบติดตั้งถังน้ำ ROงานก่อสร้างแท่นและประกอบเครื่องจักรงานประกอบติดตั้งเครื่องคราดขยะ

 

 

บริการของเรา

ติดต่อเรา

บจก.อาร์ตีส เอ็นจิเนียริ่ง

101 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 099 351 4731
โทร : 064 676 0595
โทร : 092 574 1500
แฟกซ์ : 02 726 2792